ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 06/03/2560
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 2,448
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 26.68
หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 09/03/2561 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 2,372
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 99.89

ลำดับ ชื่อ/ชื่อบริษัท จำนวนหุ้น ร้อยละ
1.  บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด 180,810,000 36.64
2.  IFS Capital Limited 180,075,000 36.49
3.  นายสุทัศ เหลืองด่านสกุล 12,000,000 2.43
4.  นายอภิชัย เอกมั่น 10,500,000 2.13
5.  นายทัศนัย หอสิมะสถาพร 5,894,800 1.19
6.  น.ส.กัลยารัตน์ เครือวัลย์ 5,500,000 1.11
7.  นายมาวีร์ สิมะโรจน์ 4,000,000 0.81
8.  บริษัท สต๊อคเวลล์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2,939,942 0.60
9.  นางดารุณี เอื้อวัฒนา 2,883,250 0.58
10.  นายสมพงษ์ ศรีศุภเดชะ 2,850,000 0.58
11.  บริษัท สยามทรัคเซอร์วิส จำกัด 2,700,000 0.55
12.  นางจิราภรณ์ สุวรรณชาติ 2,572,500 0.52
13.  นางเนาวรัตน์ ศุภรักษ์จินดา 2,567,040 0.52