ข้อมูลบริษัท

สาส์นจากประธานกรรมการ

เรียนท่านผู้ถือหุ้น
เศรษฐกิจไทยในปี 2559 ขยายตัวดีขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 2.9 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 3.2 ในปี 2559 โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากการลงทุนภาครัฐ การท่องเที่ยว และการบริโภคภาคเอกชน ในขณะที่การลงทุนภาคเอกชน การผลิตภาคอุตสาหกรรม และการส่งออกยังคงทรงตัว

โดยรวม ไอเอฟเอสทำผลงานได้ดีในปี 2559 บริษัทสามารถขยายปริมาณการให้สินเชื่อแฟคเตอริ่งเป็นสถิติจำนวน 27,013 ล้านบาทในปี 2559 ถึงแม้ว่าจะเติบโตเพียงร้อยละ 4 จากจำนวน 25,098 ล้านบาทในปี 2558 เรายังสามารถขยายปริมาณการให้สินเชื่อลีสซิ่ง/เช่าซื้อและอื่นๆ เติบโตร้อยละ 105 จาก 356 ล้านบาทในปี 2558 เป็น 730 ล้านบาท ในปี 2559 และเนื่องด้วยส่วนต่างดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 และการลดลงของค่าเผื่อหนี้จะสงสัยจะสูญร้อยละ 92 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาบริษัทจึงสามารถบันทึกผลกำไรสุทธิจำนวน 137 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับปี 2558 ทำให้กำไรต่อหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 0.25 บาทในปี 2558 เป็น 0.29 บาทในปี 2559 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16

ตามที่บริษัทมีผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องในรอบหลายปีที่ผ่านมา ในปีนี้คณะกรรมการบริษัทจึงมีความยินดีเสนอให้มีการจ่ายปันผลในรูปขอเงินสดและหุ้นปันผล โดยเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท และหุ้นปันผลในอัตราเทียบเท่าหุ้นละ 0.05 บาทต่อหุ้น (ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในอัตรา 20 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในอัตรามูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น) หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลรวมในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 70.50 ล้านบาท ซึ่งเทียบเท่าอัตราการจ่ายปันผลร้อยละ 52 ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2560 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 19 เมษายน 2560

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2560 คาดว่า ยังคงมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยต่อจากปี 2559 โดยมีปัจจัยหลักคือ การบริโภคและการลงทุของภาครัฐที่สูงขึ้น แรงขับเคลื่อนต่อเนื่องจากภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การเพิ่มขึ้นของการบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชน รวมถึงการเริ่มฟื้นตัวของภาคการส่งออก แต่ยังคงไว้ซึ่งปัจจัยเสี่ยงในความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก การชะลอตัวลงของเศรษฐกิจจีน ปริมาณหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารในกลุ่มสหภาพยุโรป รวมถึงความไม่แน่นอนทางการเมืองในหลายๆ ประเทศของกลุ่มสหภาพยุโรปที่จะมีการเลือกตั้งทั่วไปเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม เรายังคาดหวังและได้วางแผนที่จะเติบโตธุรกิจหลักอย่างต่อเนื่องทั้งการให้บริการสินเชื่อแฟคเตอริ่งและการให้บริการสินเชื่อเครื่องจักรและอุปกรณ์ เรายังมีความมุ่งมั่นที่จะสร้าโอกาสการลงทุนไปยังภูมิภาคอินโดจีน หรือกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม) โดยให้ความสำคัญกับประเทศเวียดนามเป็นลำดับต้นๆ

ในปี 2559 บริษัทได้ยื่นขอใบรับรองเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างและยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท รวมถึงความมุ่งมั่นจะเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ธนาคาร ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอื่นทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมา ผมขอขอบคุณความร่วมแรงร่วมใจของผู้บริหารและพนักงานที่มุ่งมั่นทุ่มเทการทำงาน เพื่อความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของบริษัทในปีที่ผ่านมาและในปีต่อๆ ไป


นายตัน ไห่ เหล็ง ยูจีน
ประธานกรรมการ
16 กุมภาพันธ์ 2560